+

Регулатива и тржиште дрвних биогорива

Шифра предмета: ТМПМ8Б1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Упознавање студената са актуелним стањем на тржишту дрвних биогорива и регулативи за њихову производњу и промет.

Располагање знањима о актуелном стању на тржишту, трендовима и регулативи за производњу и промет дрвних биогорива у функцији доношења исправних пословних одлука.

Теоријска настава: 

Tржиштe дрвних биогорива, с посебним оствртом на коришћење пелета, брикета и других типова дрвних биогорива. Преглед потрошње, токова трговине, позиција појединих земаља на регионалном, европском и глобалном нивоу, цена и активности које водеће компаније у овој области спроводе са циљем повећања свог тржишног удела. Допринос дрвних биогорива остваривању националних циљева 2020 за изабране земље. Енергетска политика Србије и Европске уније. Законодавство. Институционални и правни оквир за производњу дрвних биогорива у Србији и у вропској унији. Регулатива Србије која се односи на управљање отпадом и њен утицај на тржиште дрвних биогорива. Директиве ЕУ о обновљивим изворима енергије. Феед-ин тарифе за производњу електричне енергије из дрвне биомасе у Србији, земљама у региону и изабраним земљама ЕУ. Таргет 2020. Акциони планови за обновљиве изворе енергије Србије и водећих земаља Европске уније компаративна анализа). Мере подстицаја за развој тржишта дрвних биогорива. Допринос дрвних биогорива ублажавању климатских промена. Ефекти коришћења дрвних биогорива-примери добре праксе у Србији и изабраним земљама ЕУ. Карбон кредити. Социо-економски значај производње дрвних биогорива. Директна, индиректна и индукована запосленост. Допринос дрвних биогорива националној економији. Дрвна биогорива и рурални развој. Шеме сертификације дрвних биогорива. Атести.

Практична настава: 

Истраживање тржишта дрвних биогорива на задату тему за потребе семинарског рада. На основу података и анализе израђује се семинарски рад.