+

Сушење дрвета

Шифра предмета: ТМПМ1А2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Овладавање знањима која ће да омогуће научни приступ технологијама сушења дрвета

Оспособљеност мастер инжењера да самостално буде главни технолог у области сушења и топлотне обраде дрвета, да може да учествује у тимовима приликом технолошког пројектовања и избора опреме

Теоријска настава: 

Анатомска и хемијска структура са аспекта сушења дрвета; Транспортни процеси у дрвету; Фазе активног сушења и кретање влаге у дрвету током тих фаза; Унутрашња напрезања при сушењу дрвета; Квалитет сушења и методе испитивања

Практична настава: 

Рад у лабораторији са инструментима и на лабораторијској сушари, израда семинарског рада