+

Технологије дрвних производа у грађевинарству и дрвне галантерије

Шифра предмета: ТМПМ10Ц1/ М2А1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Оспособљавање студената да могу самосталоно да воде технолошке процесе механичке обраде у производњи грађевинске столарије и дрвне галантеријекако на конвенционалној, тако и на НУ технолошкој опреми, те да на основу стечених знања доносе одлуке о куповини нове и ремонту инсталисане опреме за обраду дрвета резањем и пластичним деформисањем у финалној мехничкој обради. Студенти су оспособљени да наведене активности обављају како у индустријским погонима, тако и у малим занатским радионицама.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава:

Технологија финалне механичке прераде дрвета,Димензионисање и коначна обрада детаља, Израда елемената везе, Спајање делова у рамове, Димензонисање и коначна обрада рамова и плоча, обрадни системи у у производњи грађевинске столарије,техничке карактеристике обрадних система, показатељи квалитета обрадних система.

Практична настава

Испитивање тачности рада машине, утврђивање грешака подешавања машине, техничке карaктеристике обарадних система, квалитет обрађене површине, технолошки поступци. Снимање техничких карактеристика обрадних система за израду грађевинске столарије и дрвне галантерије. Утврђивање квалитета обрађених површина у функцији режима обраде. Утврђивање надмера за обраду. Избор алата. Израда програма за поједине фазе обраде при обликовању производа.