+

Tehnologije drvnih proizvoda u građevinarstvu i drvne galanterije

Šifra predmeta: TMPM10C1/ M2A1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: opšti uslovi

Osposobljavanje studenata da mogu samostalono da vode tehnološke procese mehaničke obrade u proizvodnji građevinske stolarije i drvne galanterijekako na konvencionalnoj, tako i na NU tehnološkoj opremi, te da na osnovu stečenih znanja donose odluke o kupovini nove i remontu instalisane opreme za obradu drveta rezanjem i plastičnim deformisanjem u finalnoj mehničkoj obradi. Studenti su osposobljeni da navedene aktivnosti obavljaju kako u industrijskim pogonima, tako i u malim zanatskim radionicama.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava:

Tehnologija finalne mehaničke prerade drveta,Dimenzionisanje i konačna obrada detalja, Izrada elemenata veze, Spajanje delova u ramove, Dimenzonisanje i konačna obrada ramova i ploča, obradni sistemi u u proizvodnji građevinske stolarije,tehničke karakteristike obradnih sistema, pokazatelji kvaliteta obradnih sistema.

Praktična nastava

Ispitivanje tačnosti rada mašine, utvrđivanje grešaka podešavanja mašine, tehničke karakteristike obaradnih sistema, kvalitet obrađene površine, tehnološki postupci. Snimanje tehničkih karakteristika obradnih sistema za izradu građevinske stolarije i drvne galanterije. Utvrđivanje kvaliteta obrađenih površina u funkciji režima obrade. Utvrđivanje nadmera za obradu. Izbor alata. Izrada programa za pojedine faze obrade pri oblikovanju proizvoda.