+

Tehnologije proizvodnje tečnih biogoriva

Šifra predmeta: TMPM8A2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Cilj kursa je osposobljavanje studenata sa znanjima o osnovnim tehnološkim procesima proizvodnje tečnih biogoriva. sa posebnim težištem na mogućnostima korišćenja prerade ostataka drveta i ostalih lignoceluloznih materijala kao sirovina za proizvodnju tečnih biogoriva.

Studenti stiču saznanja o glavnim načinima proizvodnje tečnih biogoriva iz drveta i drugih lignoceluloznih izvora, što ih osposobljava za praćenje savremenih trendova korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i tokovima razvoja tehnologija za korišćenje biomase u svetu.

Teorijska nastava:

Potrebe za tečnim gorivima i bioetanolom u svetu i u Srbiji. Stanje proizvodnje bioetanola u svetu. Procena potreba za proizvodnjom tečnih biogoriva. Najznačajnija tečna biogoriva (biodizel i bioetanol). Sirovine i karakteristike sirovina za proizvodnju tečnih biogoriva. Biomasa kao jedini oblik obnovljivih izvora energije za dobijanje tečnih i gasovita goriva koja nisu fosilnog porekla. Lignocelulozne sirovine. Ostale sirovine za proizvodnju tečnih biogoriva (skrobne sirovine, šećerne sirovine). Nusproizvodi raznih tehnologija. Tehnologije proizvodnje tečnih biogoriva. Osnovne faze proizvodnje bioetanola. Priprema lignoceluloznih supstrata za alkoholnu fermentaciju. Proizvodnja bio-ETBE. Predtretmani u proizvodnji bioetanola iz lignocelulozne biomase. Vrste predtretmana. Efekti predtretmana. Sporedni proizvodi pri proizvodnji. Karakteristike bioetanola kao goriva. Karakteristike čistog etanola. Smeša etanola i goriva. Pregled i iskorišćenost postojećih kapaciteta i mogućnosti za proizvodnju tečnih biogoriva. Glavni pravci razvoja tehnologija za buduće korišćenje biomase (tečna biogoriva druge generacije, sintetičkog prirodni gaa, vodonik). Ekološki značaj primene tečnih biogoriva. Bilans energije i emisije gasova staklene bašte za bioetanol. Ekonomski faktori proizvodnje tečnih biogoriva. Ekonomska isplativost. Konkurentnost tečnih biogoriva.

Praktična nastava: 

Priprema i predtretmani lignocelulozne sirovine za alkoholnu fermentaciju, hidrolitička razgradnja, fermentacija