+

Заштита дрвета

Шифра предмета: ТМПМ5Б1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: уписане дипломске (мастер) студије

Упознавање студената са основним принципима превентивне и репресивне заштите дрвета, правилног избора начина, метода апликације и препарата за заштиту дрвета уз практичну примену принципа ефикасности, економичности и сигурности.

Овладавање потребним знањима о методима и препаратима за заштиту дрвета, ради спровођења мера рационалне заштите.

Теоријска настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Истријат развоја заштите дрвета. Ефикасност, економичност и сигурност као основни принципи. Мере заштите дрвета: Организационо-техничке, фиѕичке и хемијске. Основи токсикологије. Методи примене препарата, подела метода. Појам импрегнације. Методи без притиска. Методи дифузије. Штедећи поступци. Поступци пуне импрегнације. Неотровни поступци: вода и вакуум. Фумигација. Методи и препарати за стерилизацију дрвета у међуграничном промету.

Практична настава: 

Дубље улажење у материју коју третира предмет и то: Хемијска средства за заштиту дрвета неорганског и органског порекла, њихове основне карактеристике и намена. Организација извођења заштите дрвета. Превентивне и репресивне мере. Правилна манипулација и чување. Уређење стоваришта трупаца, резане грађе и производа. Одржавање хигијене стоваришта, магацина, конструкција и објеката. Начин и принципи израде елабората за извођенје заштите дрвета за погоне ДИ, стамбене објекте и конструкције.