+

Zaštita drveta

Šifra predmeta: TMPM5B1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: upisane diplomske (master) studije

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima preventivne i represivne zaštite drveta, pravilnog izbora načina, metoda aplikacije i preparata za zaštitu drveta uz praktičnu primenu principa efikasnosti, ekonomičnosti i sigurnosti.

Ovladavanje potrebnim znanjima o metodima i preparatima za zaštitu drveta, radi sprovođenja mera racionalne zaštite.

Teorijska nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Istrijat razvoja zaštite drveta. Efikasnost, ekonomičnost i sigurnost kao osnovni principi. Mere zaštite drveta: Organizaciono-tehničke, fiѕičke i hemijske. Osnovi toksikologije. Metodi primene preparata, podela metoda. Pojam impregnacije. Metodi bez pritiska. Metodi difuzije. Štedeći postupci. Postupci pune impregnacije. Neotrovni postupci: voda i vakuum. Fumigacija. Metodi i preparati za sterilizaciju drveta u međugraničnom prometu.

Praktična nastava: 

Dublje ulaženje u materiju koju tretira predmet i to: Hemijska sredstva za zaštitu drveta neorganskog i organskog porekla, njihove osnovne karakteristike i namena. Organizacija izvođenja zaštite drveta. Preventivne i represivne mere. Pravilna manipulacija i čuvanje. Uređenje stovarišta trupaca, rezane građe i proizvoda. Održavanje higijene stovarišta, magacina, konstrukcija i objekata. Način i principi izrade elaborata za izvođenje zaštite drveta za pogone DI, stambene objekte i konstrukcije.