+

Аeрозагађење и шумска земљишта

Шифра предмета: EI33630
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов:

Основни циљ наставе је да студенте упозна са механизмима и процесима таложења примарних и секундарних ваздушних полутаната њихов утицај на земљиште и дестабилизацију шумских екосистема.

Савладавање система мониторинга здравственог стања шума (ICPF), мониторинга земљишта

Теоријска настава

Ваздушна загађивања. Типови загађивача ваздуха (примарни и секундарни).  Дисперзија загађивача ваздуха.  Интеракција ваздушних загађивања и шумских екосистема.  Штете које изазивају ваздушни загађивачи .  Депозиција ваздушних загађивања и трендови.  Систем мониторинга здравственог стања шума (ICPF)    Ацидификација шумских земљишта.   Моделирање ацидификације и еутрофизације у шумским  екосистемима. Процеси глобалног загревања и шумска земљишта

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе.

Израда елабората из области: Прорачун оптерећења шумских екосистема основним полутантима. Индикатори еколошког квалитета земљишта. Прорачун резерви угљеника у земљишту. кКитичне депозиције сумпора (S) и азота (N) за  земљишта применом VSD+ модела

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.