+

Снежана Белановић Симић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 949
Е-маил: snezana.belanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: сутерен у пролазу бр. 2
Консултације: среда, 13‒15 часова

Др Снежана Белановић Симић је рођена 5. 7. 1971. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Основне студије је завршила (у фебруару) 1995. год. на Шумарском факултету у Београду ‒ образовни профил за заштиту од ерозије. Последипломске студије уписала је у октобру 1995. године на Универзитету у Београду, смер Заштита и унапређивање животне средине.

Од јуна 1998. годину била је ангажована три године као истраживач‑приправник у реализацији научноистраживачког пројекта на Шумарском факултету. Од 1997. године учествује у извођењу вежби на предмету Противерозиони агроекосистеми, а од октобра 1998. до октобра 2001. год. учествовала је у извођењу вежби на предмету Педологија на Одсеку за шумарство. Јуна месеца 2000. године одбранила је магистарску тезу, и тиме стекла академски назив магистра наука из области заштите и унапређивања животне средине. Од 05.07.2001. до 09.01.2008. године запослена је као асистент на Шумарском факултету у Београду, где је креирала и изводила вежбе на предметима Мелиорације пољопривредних земљишта и Противерозиони агроекосистеми. Докторску дисертацију под насловом „Еколошки квалитет земљишта брдско‑планинског подручја источне Србије” одбранила је 16. 3. 2007. године и тиме стекла академски назив доктора наука из области шумарства. Стручни испит положила је 2008. године и стекла звање овлашћеног пројектанта. У децембру 2012. године изабрана је у звање ванредног професора на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, ужа научна област Ерозија и конзервација земљишта и вода.

У периоду мај–јуни 2009. године и јануар–март 2010. године у Институту за земљиште у Абердину (Тhe Macaulay Land Used Research Institute (сада The James Hutton Institute) Aberdeen, Scotland, UK) обавила је постдокторско усавршавање које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Р. Србије. Активно је учествовала у раду тела и комисија Факултета, руководи радом Лабораторије за мониторинг квалитета земљишта Шумарског факултета Универзитета у Београду. Члан је Српског друштва за проучавање земљишта и Светског друштва за конзервацију земљишта и вода (WASWC).

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

Уџбеници

 • Белановић Симић, С. (2017): Квалитет земљишта – изазови система коришћења, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд, CD-ROM, ISBN 978-86-7299-258-8, COBISS:SR-ID 235500812
 • Белановић, С. (2012): Мелиорације земљишта – практикум, Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд, 221стр, ISBN 978-86-7299-195-6, COBISS.SR-ID 189986572.

ЗБОРНИЦИ

 • Белановић Симић, С. (2016) уредник: Деградација и заштита земљишта (Белановић Симић, С, уредник), тематски зборник, Универзитет у Београду Шумарски факултет, 4, ISBN: 978-86-7299-242-7
 • Белановић Симић, С. (2022) (уредник): Процена деградације земљишта : методе и модели : [тематски зборник водећег националног значаја]. Београд: Универзитет, Шумарски факултет: Српско друштво за проучавање земљишта, 2022. 558 стр., илустр. ISBN 978-86-7299-345-5. [COBISS.SR-ID 66148617].

Поглавље у монографији – M13

 • BELANOVIĆ-SIMIĆ, Snežana, DELIĆ, Dušica, MILJKOVIĆ, Predrag, BELOICA, Jelena, LUKIĆ, Sara, STAJKOVIĆ, Olivera, KNEŽEVIĆ, Milan, KADOVIĆ, Ratko. Impact of Tailing Outflow on Soil Quality Around the Former Stolice Mine (Serbia). У: SALJNIKOV, Elmira R. (ур.). Advances in understanding soil degradation. 1st ed., e-ed. Cham, Switzerland: Springer, [2022]. 1 online resource (str. 553-570). Innovations in Landscape Research. ISBN 978-3-030-85682-3. ISSN 2524-5163. DOI: 10.1007/978-3-030-85682-3_25. [COBISS.SR-ID 62178825]

Радови у врхунском међународном часопису (М21 = 8)

 1. CAKOVIĆ, Milica, BELOICA, Jelena, BELANOVIĆ-SIMIĆ, Snežana, MILJKOVIĆ, Predrag, LUKIĆ, Sara, BAUMGERTEL, Aleksandar. Diffuse Pollution and Ecological Risk Assessment in Ludas Lake Special Nature Reserve and Palic Nature Park (Pannonian Basin). Forests. 2021, iss. 11, article 1461, str. 1-18, graf. prikazi. ISSN 1999-4907. DOI: 3390/f12111461. [COBISS.SR-ID 53705481]
 2. OBRATOV-PETKOVIĆ, Dragica, BELOICA, Jelena, ČAVLOVIĆ, Dragana, ĐURĐEVIĆ, Vladimir, BELANOVIĆ-SIMIĆ, Snežana, BJEDOV, Ivana. Modelling Response of Norway Spruce Forest Vegetation to Projected Climate and Environmental Changes in Central Balkans Using Different Sets of Species. Forests. 2022, no. 5, article 666, str. 1-16, graf. prikazi, tabele. ISSN 1999-4907. https://www.mdpi.com/1999-4907/13/5/666, DOI: 3390/f13050666. [COBISS.SR-ID 70636041]

Научни радови објављени у часописима међународног значаја – M22

 • Belanović Simić, S.; Miljković, P.; Baumgertel, A.; Lukić, S.; Ljubičić, J.; Čakmak, D. Environmental and Health Risk Assessment Due to Potentially Toxic Elements in Soil near Former Antimony Mine in Western Serbia. Land202312, 421. https://doi.org/10.3390/land12020421
 • BAUMGERTEL, Aleksandar, LUKIĆ, Sara, BELANOVIĆ-SIMIĆ, Snežana, KADOVIĆ, Ratko. Identifying Areas Sensitive to Wind Erosion : a case study of the AP Vojvodina (Serbia). Applied sciences. 2019, no. 23, art. 5106, str. 1-12, ilustr. ISSN 2076-3417. https://www.mdpi.com/2076-3417/9/23/5106/pdf, DOI: 10.3390/app9235106. [COBISS.SR-ID 514079132]
 • LUKIĆ, Sara, BAUMGERTEL, Aleksandar, OBRADOVIĆ, Snežana, KADOVIĆ, Ratko, BELOICA, Jelena, PANTIĆ, Damjan, MILJKOVIĆ, Predrag, BELANOVIĆ-SIMIĆ, Snežana. Assessment of land sensitivity to degradation using MEDALUS model – a case study of Grdelica Gorge and Vranjska Valley (southeastern Serbia). IForest. 2022, vol. 15, no. 3, str. 163-170, graf. prikazi, tabele. ISSN 1971-7458. DOI: 10.3832/ifor3871-015. [COBISS.SR-ID 67111433]
 • Lukić S, Pantić D, Belanović Simić S, Borota D, Tubić B, Djukić M, Djunisijević- Bojović D (2015). Effects of black locust and black pine on extremely degraded sites 60 years after afforestation – a case study of the Grdelica Gorge (southeastern Serbia). iForest (early view). – doi: 10.3832/ifor1512-008 [online 2015-08-22].
  http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1512-008
 • Perović, V., Đorđević, A., Životić, Lj., Nikolić, N., Kadović, R., Belanović, S. (2012): Soil Erosion Modelling in the Complex terrain of Pirot Municipality, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2012, Vol. 7, No. 2, p. 93–100.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=219

Научни радови објављени у часописима међународног значаја – M23

 • MILJKOVIĆ, Predrag, BELANOVIĆ-SIMIĆ, Snežana. Soil loss data comparison using USLE and WaTEM/SEDEM model in the Polomska river catchment, Serbia. Fresenius environmental bulletin. 2020, vol. 29, no. 7, str. 5012-5020, ilustr. ISSN 1018-4619. https://www.prt-parlar.de/download_feb_2020/. [COBISS.SR-ID 18457097]