+

Енглески језик

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: Средњи ниво знања страног језика стечен у средњој школи

Усвајање језика струке уз даље усавршавање стеченог знања; осамостаљивање и оспособљавање за даље самообразовање; развијање основних језичких вештина и знања

Оспособљавање студената за самосталну примену стечених знања и вештина страног језика у пракси;  

Теоријска настава:

Први семестар: Увежбавање, проширивање и примена основних знања граматичких структура језика; Упознавање и примена пословног језика у пракси; Други семестар: усвајање језика струке (стручна терминологија) уз развијање основних језичких вештина (разумевање језика, говор и превођење).