+

Хидрогеологија са геоморфологијом

Шифра предмета: ЕИ32313
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов:

Стицање основних знања о геосредини и подземним водама, а која су у функцији: а) заштите од ерозије и деградације земљишта (клизишта, суфозија и друго), б) мониторинга, коришћења и заштите ресурса подземних вода, в) просторног планирања, г) мелиорације земљишта у односу на подземне воде – одводњавање и наводњавање, д) санација депонија (градских, индустријских, санитарних, јаловишта) и друго. Упознавање и стицање основних знања о заштити, коришћењу и значају подземних вода као стратешком природном ресурсу у области водоснабдевања,  наводњавања, одводњавања, извора еколошке енергије, балнеологије и друго. Изучавање морфолошких облика геотектонских процеса. Изучавање егзогених геоморфолошких процеса, њихових агенса, механизма и морфолошких облика.

Стицање вештина препознавања и инжењерског дефинисања узрока корисних или штетних ефеката присуства подземних вода у терену са циљем заштите, коришћења и одрживог управљања подземним водним ресурсима и земљиштем, затим, њихове ремедијације, конзервације, заштите од падинских процеса, хидромелиорације, санације депонија, просторног планирања и друго. Стицање вештина сагледавања морфолошких облика, дефинисања њихове генезе и њиховог приказа на различитим топографским подлогама.

Теоријска настава:

Значај и место хидрогеологије у Еколошком инжењерингу у заштити земљишних и водних ресурса. Прихрањивање и дренирање издани. Основни процеси кретања подземних вода. Узајамни однос површинских и подземних вода. Физичке особине и хемијски састав подземних вода. Порозност и коефицијент порозности стена. Гранулометријски састав. Водопропустљивост геосредине и коефицијент филтрације. Хидрогеологија надизданске зоне. Утицај подземних вода на инжењерске особине тла, стабилност падина и ерозионе процесе. Подземне воде у процесу настајања клизишта и других падинских процеса. Подземне воде и хидромелиорације шумског и пољопривредног земљишта. Геоморфолошки агенси. Тектонска геоморфологија (ендогене силе, тектонски процеси и њихови облици). Ерозивна геоморфологија (егзогени агенси и механизам процеса). Ерозиони и акумулациони облици флувијалног, падинског, еолског, глацијалног, карстног и маринског геоморфолошког процеса.

Практична настава:

По тематским блоковима решавање задатака кроз разговор са наставником и упознавање са лабораторијским и теренским методама прикупљања података, прорачуна и одређивања основних хидрогеолошких параметара, формирања хидрогеолошких подлога за потребе заштите земљишних и водних ресурса, мелиоративне хидрогеологије, заштите подземних вода, рекултивације депонија. Геоморфолошке анализе топографских подлога. У оквиру два термина, извођење једнодневне теренске наставе.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.