+

Петрографија са геологијом

Шифра предмета: ЕИ31102
Студијски програм: Шумарство / Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов:

Оспособљавање студената да после одслушаног курса стекну основе за низ научних дисциплина у оквиру шумарске струке (Шумарска педоллогија, Дендрологија, Шумарска фитоценологија, Физиологија биљака, Типологија шума, Гајење шума и други) и струке за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса (Хидрогеологија са геоморфологијом, Бујични токови и ерозија, Материјали у противерозионим радовима, Ризици природних катастрофа, Основи геотехнике у бујичарству и други).

Стицање вештине и знања препознавања минерала и стена на терену. Упознавање њиховог основног хемијског састава, битних физичких карактеристика и продуката њиховог распадања у циљу формирања земљишта. Оспособљеност студената за примену стеченог знања из опште геологије, петрографије и  историјске геологије у стручним предметима из области ерозије, уређења бујичних токова, изградње противерозионих објеката и еколошког инжењеринга.

Теоријска настава:

Основни подаци о грађи Земље; Карактеристике петрогених минерала литосфере; Петролошке карактеристике стена литосфере; Техничко-механичка својства стена и њена примена као грађевинског материјала; Кора распадања; Процес распадања стена и утицај ерозионих процеса, транспорта и акумулације распаднутог материјала на формирање рељефа; Тектонска оштећеност стена и допринос процесу распадања; Геотектонски покрети као чиниоци формирања рељефа и облици рељефа; Старост стена литосфере; Геотектонска рејонизација Србије.

Практична настава:

Практичан рад на макроскопском препознавању петрогених минерала и стена из збирке факултета. Елементарни рад са петрографским  микроскопом. Препознавање стена, минерала и коре распадања.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе