+

Заштита биља

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошпки инжењерин у заш.земљишта и вод. ресурса
Врста и ниво студија:
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Основни (6 ), изборни
Број ESPB: 5
Услов:

Настава из предмета Заштита биља има за циљ да студенте упозна са основним знањима о болестима и штеточинама шумског биља. Стеченим знањем студенти се квалификују за каснији рад на инспекцијским пословима или рад у шумским расадницима и другим објектима за производњу садног материјала

Потпуна оспособљеност студената да препознају гљиве приузроковаче биљних болести и штетне инсекте у расадницима, плантажама, заштитним ерозивним појасевима и шумама.

Теоријска настава. Увод. Значај заштите биља. Дефинисање појма болести и оштећења и њихова класификација. Симптоматологија: знаци испољавања болести на различитим биљним врстама (дрвећу, жбуњу, зељастим биљкама); најчешћи типови оштећења на биљкама. Утицај фактора средине (најважнијих еколошких чинилаца- климатских и едафских) на појаву и развој епифитоција празитних организама и градацију штетних инсеката. Осетљивост, отпорност и имунитет биљака према патогеним агенсима и штеточинама. Основи биљне профилаксе и терапије: принципи и методе борбе против паразитних организама и штеточина у заштити биља.

Практична настава. Најчешће и најзначајније паразитске болести на биљкама у шумским расадницима и другим објектима за производњу садног материјала (биоекологија паразита, начин сузбијања). Најчешће и најзначајније штеточине у шумским расадницима и другим објектима за производњу садног материјала. Најчешћи проузроковачи болести и штеточине у ново подигнутим шумским културама и плантажама (биоекологија врста, начин сузбијања). Најзначајнији проузроковачи оболења и оштећења у природним шумама и њихов утицај на здравствено стање шума.