+

Основе гајења шума

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

др Мартин Бобинац,ванр. проф.,  мр Иван Бјелановић

Сарадници:
Статус предмета: Основни (6) , обавезан
Број ESPB: 8 бодова (од укупног броја бодова за предмет 100%)
Услов: уписана III година студија

Практично упознавање слушалаца (студената) са природом шуме, еколошким значајем шума, међусобним односом еколошких фактора и шуме и основним методама гајења шума у најзначајнијим типовима шума, претежно на подручју Београда.

Оспособљавање студената да на конкретним објектима у шумском подручју могу да дефинишу станишне услове, састојине, узгојне потребе и основне узгојне мере.

Упознавање са основним карактеристикама шуме: еколошким факторима као одлучујућих чинилаца у циљу избора основних метода природног обнављања и неговања састојина у одређеним типовима шума; упознавање са састојином – основним елементима и карактеристикама, класификацијом стабала у састојини, развојним фазама састојине. Упознавање са мерама неге састојина (осветљавање подмлатка, чишћење и прореде) и обнављања шума (дефинисање услова за успешно природно обнављање, примена основних метода обнављања), у шумама наших најважнијих врста дрвећа.