+

Хидраулика у заштити земљишних и водних ресурса

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 1
Услов:

Практично упознавање студената са  хидрауличким и хидролошким феноменима у природи. Посматрање карактеристика природних водотока и струјне слике токова. Упознавање са проблематиком наноса у  водотоцима. Упознавање са водопривредним објектима.

Развијање способности студената за теренску идентификацију основних проблема речне хидраулике. Оспособљавање студената за практично решавање проблема са речним наносом. Стицање основних знања о хидрауличким елементима водопривредних објеката.

Обилазак терена и рекогносцирање речних токова. Посматрање хидрауличких појава – струјне слике, турбулентних формација у речном току. Идентификација наносних формација дуж водотока. Обилазак акумулација, приказ функционисања евакуационих органа бране.