+

Економика заштите природних ресурса

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 1
Услов: Похађање наставе и израда семинарских радова из предмета Економика заштите природних ресурса

Упознавање на терену са негативним економским ефектима ерозионих процеса и наноса кроз еведентирање и оцену штета истих. Економске могућности коришћења наноса. Оцена екомске могућности и ефеката заштите водних и земљишних ресурса у сливу.

Препознавање негативних и позитивних економских ефеката наноса, као продукта ерозионих процеса. Оспособљавање студената за оцену економских ефеката примењених противерозионих радова, кроз оцену стања на терену.

Снимање основних параметара наноса у квантитативном и квалитативном смислу за оцену економских ефеката у негативном и позитивном смислу. Спровођење анкете на терену у вези евидентирања одређених параметара потребних за економске анализе.