+

Геодезија са основама ГИС

Шифра предмета:
Студијски програм: Шумарство, Пејзажна архитектура и хортикултура, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

др Милорад Ж. Јанић, доцент

Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 2
Услов: Нема

Настава из предмета ГЕОДЕЗИЈА СА ОСНОВАМА ГИС-а има за циљ да студентима шумарства пружи неопходна знања о техникама и методама прикупљања геопросторних података, њиховој обради, анализи, затим картографисању и правилном коришћењу аналогних и дигиталних картографских подлога, која ће им омогућити успешно управљање природним ресурсима и простором, као и све врсте планирања, пројектовања и мониторинг. Садржај наставе је прилагођен стручном профилу инжењера, нивоу знања која се стичу у току студија и значају одређене материје за успешно решавање проблема и задатака, који их очекују у пракси.

Опште компетенције: поимање сврхе и могућности Геодезије и ГИС-а у биотехничким истраживањима. Курс омогућава одређивање полазника према овој технологији и усмерава их у специјалистичку наставу.

Специфичне компетенције: савладавање основних појмова Геодезије и ГИС-а, схватање начела рада и начина геопросторног размишљања, примена у различитим областима биотехничких истраживања, самосталност у примени на нивоу основне употребе, практичан рад на анализи реалних проблема

Општа оријентација на терену и кретање помоћу карте. Употреба ГПС пријемника. Прикупљање геопросторних и атрибутских података. Мерење углова, дужина и висинских разлика. Поларна метода снимања.