+

Geodezija sa osnovama GIS

Šifra predmeta:
Studijski program: Šumarstvo, Pejzažna arhitektura i hortikultura, Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:

dr Milorad Ž. Janić, docent

Saradnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 2
Uslov: Nema

Nastava iz predmeta GEODEZIJA SA OSNOVAMA GIS-a ima za cilj da studentima šumarstva pruži neophodna znanja o tehnikama i metodama prikupljanja geoprostornih podataka, njihovoj obradi, analizi, zatim kartografisanju i pravilnom korišćenju analognih i digitalnih kartografskih podloga, koja će im omogućiti uspešno upravljanje prirodnim resursima i prostorom, kao i sve vrste planiranja, projektovanja i monitoring. Sadržaj nastave je prilagođen stručnom profilu inženjera, nivou znanja koja se stiču u toku studija i značaju određene materije za uspešno rešavanje problema i zadataka, koji ih očekuju u praksi.

Opšte kompetencije: poimanje svrhe i mogućnosti Geodezije i GIS-a u biotehničkim istraživanjima. Kurs omogućava određivanje polaznika prema ovoj tehnologiji i usmerava ih u specijalističku nastavu.

Specifične kompetencije: savladavanje osnovnih pojmova Geodezije i GIS-a, shvatanje načela rada i načina geoprostornog razmišljanja, primena u različitim oblastima biotehničkih istraživanja, samostalnost u primeni na nivou osnovne upotrebe, praktičan rad na analizi realnih problema

Opšta orijentacija na terenu i kretanje pomoću karte. Upotreba GPS prijemnika. Prikupljanje geoprostornih i atributskih podataka. Merenje uglova, dužina i visinskih razlika. Polarna metoda snimanja.