+

Педологија

Шифра предмета:
Студијски програм: Шумарство, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 2
Услов:

Оспособљавање студената за детерминацију педосистематских јединица земљишта и њиховох производног потенцијала

Овладавање методологијом теренског истраживања морфолошких , физичких и хемијских особина земљишта

Тереска проучавања најзначајнијих типова  шумских земљишта и њихове везе са шумским заједницама