+

Шумарска фитоценологија

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов: Не постоји

Да студенти науче да препознају најзначајније шумске фитоценозе и њихов флористички састав у природним условима

Знања стечена на теренској настави из шумарске фитоценологије имају практични зачај и служе као основа за читав низ стручних шумарских дисциплина

Теренска настава из Шумарске фитоценологије одржава се заједно са Шумарском у наставној бази шумарског факултета на Гочу где студенти уче најзначајније шумске фитоценозе. На теренској настави студенти уче флористички састав појединих шумских фитоценоза и станишне услове у којима се јављају.