+

Шумске мелиорације I и II

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 2
Услов: похађање наставе из предмета Шумске мелиорације

Сагледавање проблематике тешких терена и представљање техника шумских мелиорација у циљу побољшања карактеристика таквих терена. Упознавање са искуствима у пројектовању, извођењу и одржавању објеката шумских мелиорација.

Обучавање у надгледању радова током извођења објеката са вођењем евиденције радова.

Упознавање са различитим типовима тешких терена (голети, пескови, кречњаци, серпентинити и др.). Препознавање проблематике датог подручја и упознавање са техникама мелиорација које могу бити примењене у датим условима. Демонстрација технике трасирања објеката, трасирање и исколчавања снегозаштитних и ветрозаштитних појасева. Упознавање са основним методама производње садница за потребе пошумљавања голети и пошумљавања у оквиру снегозаштите и ветрозаштите. Организација садње и извођење.