+

Заштита вода

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжињеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 1
Услов: Одслушана настава из предмета: Заштита вода

Упознавање студената са објектима за третман и прераду употребљених и отпадних вода. Упознавање студената са радом служби и организација које се баве третманом отпадних вода. Рад на терену и узимање узорака воде за анализу. Рад на хидролошким станицама на којима се врши редовни моноторинг квалитета воде. Студенти би се упознали са начином Категоризације вода и изворишта вода која се користе за водоснабдевање становништва.

Стицање знања из проблема заштите изворишта вода у брдско-планинском подручју, и примена тих знања у циљу очувања здраве природне средине. Коришћење изворишта вода у брдско-планинском подручју, примена савремених метода третмана и пречишћавања отпадних вода.  У зони брдско-планинског региона изградњом микро-акумулације обезбеђују се услови за захватање квалитетних вода за водоснабдевање. Студенти на терену раде елаборат заштите акумулације од засипања и загађења наносом. Катастар потенцијалних загађивача и евидентирање загађивача на терену. Студенти могу да учествују у анкети и едукацији становништва о квалитету животне средине.

Прикупљање података о квалитету вода и квалитету животне средине. Рад на изради катастара загађивача. Упознавање са постројењима за третман и пречишћавање отпадних вода, методологијом и ефикасношћу рада комуналних служби.