+

Естетика пејзажа

Шифра предмета: ПА3630Б
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Без услова

Стварање концептуалног оквира за разматрање пејзажних форми.

Преглед различитих приступа анализи пејзажа и теорије места. Упознавање са основним теоријским поставкама и формама савремене уметности које су од значаја за пејзажну архитектуру. Способност анализирања естетских и културних вредности пејзажа и могућности промене у смислу превредновања или интервенција у пејзажу. Развијање истраживачких вештина и подстицање самосталног уметничко-истраживачког рада, уз одабир информација из различитих извора и њихову стваралачку синтезу.

Теоријска настава

Кроз примере остварења из пејзажне архитектуре и савремене уметности разматрају се основни теоријски оквири и конкретне уметничке форме.

Истраживање пејзажа кроз анализу смене погледа, ликовне вредности и чулни доживљај посматрача, затим јединствених карактеристика места и културног контекста. Могућности интервенције у овом погледу.

Практична настава

Ликовнa анализа и представљање елемената пејзажа и архитектуре кроз одабране обликовне технике (скицирање, акварел, колаж, фотографија, дигитална обрада слике) у форми мапе радова.

Израда семинарског рада као стваралачко истраживање теме изабране у домену предмета, где се уз коришћење стечених знања и различитих извора информација представља лични доживљај простора.