+

Француски jезик

Шифра предмета: PA1106V
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

Сандра А. Илић-Ђорђевић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: најмање основно знање француског језика

савладавање француског стручног језика

могућност коришћења стручне литературе на француском језику

Теоријска наставастручни текстови, граматика

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе