+

Историја пејзажне архитектуре

Шифра предмета: ПА3629А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Историја вртне уметности

Упознавање студената са резултатима уређивачких делатности човека кроз историју и најзначајнијих остварења на пољу пејзажне архитектуре.

Развијање способности за разумевање односа између човека и пејзажа кроз историју.

Теоријска настава

Преисторија: Прве активности на уређивању околине. Веровања, ритуали и просторна остварења (менхири, кромлехи, долмени). Преисторијска насеља(Лепенски Вир, Винча)

Стари век: Египат (Нил и пустиња, мастабе, пирамиде, храмови, вртови). Месопотамија (Тигар и Еуфрат, системи за наводњавање, зигурати, храмови, палате, вртови. Персија. Индија. Кина. Јапан. Преколумбовска америка. Крит, Микена, Троја, Грчка (Акропољ, агоре, храмови, позоришта, светилишта, гимназијуми, палестре…). Етрурци. Рим (Форуми, храмови, амфитеатри, циркуси, терме, аквадукти, палате, виле…)

Средњи век: Сеоба народа. Средоземље и Европа, Византија (градови, утврђења, манастири, палате. црквени објекти). Цариград, Равена, Метеори, Света Гора, Мистра. Исток и запад. Романика и готика. Исламска просторна остварења.

Нови век – Европа: Градови, тргови, црквени објекти, палате и виле, вртови…

Ренесанса. Маниризам. Барок. Класицизам. Романтизам. Историзам. Модерна.

XX век Европа и САД. Вртни градови, тргови, паркови, рекреативни простори…

Савремени трендови у пејзажној архитектури.

Развој пејзажне архитектуре у Србији.

Практична настава: вежбе-израда елабората

Просторна анализа историјских објеката пејзажне архитектуре.