+

Петрографија са геологијом

Шифра предмета: PA1105V
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Нема

Оспособљавање студената да после одслушаног курса стекну основе за низ научних дисциплинау оквиру Пејзажне архитектуре и хортикултуре. Стицање знања о геологији, минералима и стенама којe граде површински део планете Земље у циљу упознавања сложених процеса распадања стена, настајања земљиштa за раст вегетације и формирања рељефа. За потребe планирања предела, познавање стена које учествују у грађи терена, односно, формирању његовог рељефа и настајању геодиверзитета. Стицање знања о битним естетским карактеристикама стена у циљу њиховог коришћења као  украсног камена у пејзажној архитектури.

Стицање вештина и знања препознавања минерала и стена. Упознавање њихових битних физичко-механичких карактеристика и естетских вредности. Стицање основних знања из опште геологије, тектонике и петрографије који су значајни за генезу и формирање рељефа терена. Омогућава разумевање рељефних и предеоних карактеристика терена у циљу планирања и уређивања предела у пејзажној архитектури и заштити геодиверзитета.

Теоријска настава: Основни подаци о грађи Земље; Карактеристике петрогених минерала; Петролошке карактеристике стена литосфере; Техничко-механичка својства стена и њихова примена као украсног и грађевинског камена; Распадања стена и значај процеса ерозије, транспорта и акумулације распаднутог материјала на обликовање рељефа; Старост стена литосфере; Геотектонски покрети и егзогени процеси као елемент формирања рељефа; Карактеристике геотектонских рејона Србије.

Практична настава: Практичан рад на макроскопском препознавању петрогених минерала и стена из збирке факултета. На терену препознавање минерала, стена и коре распадања, упознавање са применом стена као украсног камена.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе