+

Руски језик

Шифра предмета: ПА1106Г
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

Корнелија С. Ичин

Сарадници:
Статус предмета: Пејзажна архитектура
Број ESPB: 8
Услов: да је студент похађао часове руског језика у основној или средњој школи

Обучавање студената руском језику на нивоу усвајања и коришћења стручне терминологије у писаном и усменом језику. Стварање навике излагања стручних знања на руском језику у адекватним

Оспособљеност студенaта да читају и преводе  стручну литературу ради стицања професионалних знања,  да пишу кратке стручне текстове и воде разговор на стручну тематику.

Теоријска настава Теоријска настава се заснива на упознавању студената с садржајем стручних текстова (пре свега лексике), као и предавања из храматике руског језика, која треба да објасне начин употребе одређених граматичких обика, као и начин грађења реченице на руском језику.

Практична настава: Вежбе се изводе из превођења (писменог и усменог), решавања граматичких тестова. Самостални студентски рад подразумева усмено излагање на задату тему, као и презентацију у пауер поинту проблематике непосредно везане за шумарство. У оквиру већбања се користе и кратки филмови (4-5 минута) с циљем провере разумевања савременог руског језика посвећеног животу шума.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе