+

Технологија производње цвећа

Шифра предмета: ПА3629В
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 5
Услов: Цвећарство, Екофизиологија биљака

Упознавање различитих савремених технологија производње собног, једногодишњег, двогодишњег, резаног цвећа и перена.

Исход предмета: Овладавање знањем и стицање вештина у области производње, примене и пласмана цветних култура  за ентеријер и отворене просторе.

Теоријска настава: Савремене технологије за производњу цветних култура.Услови неоподни за производњу у заштићеном простору : светлост, температура, вода,. Употреба физиолошки активниx материја. Организација и врсте и карактеристике објеката заштићеног простора за примену савремених технологија производње цветних култура. Грејање, системи за заливање и хлађење. Супстрати и ђубрива. Време заснивања и трајност плантажа резаног цвећа, мере неге, начин брања и пласман. Поступци за чување и транспорт цветних култура.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Израда елабората. Теренска настава у производним објектима у Београду и другим градовима. Практична настава у лабораторији за културу ткива, стакленику и расаднику факултета.