+

Марија Марковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 935
Е-маил: marija.markovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 4
Консултације: према договору по упућеном мејлу
CV: Погледајте CV

Марија Марковић је рођена 15. јула 1978. године у Кораћици. Основну школу, као најбољи ђак у генерацији, и гимназију, као носилац Вукове дипломе, завршила је у Младеновцу. Школске 1997/98. уписала је Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру. Дипломирала је у јуну 2002. године са просечном оценом 9,45 и изабрана за најбољег студента на Одсеку за пејзажну архитектуру. Исте године је добила награду Фонда краљевског дома Карађорђевић као најбољи студент завршне године Шумарског факултета. Последипломске (магистарске) студије уписала је школске 2002/03. на Шумарском факултету и положила испите просечном оценом 10,00. Магистарски рад под називом „Могућност размножавања врсте Dianthus deltoides L. методом микропропагације” одбранила је у марту 2008. године. Докторску дисертацију под насловом „Размножавање неких угрожених врста каранфила (Dianthus L.) методом микропропагације” одбранила је 2014. године. У звање доцента изабрана је у фебруару 2015. године. Ангажована је на предметима основних, мастер и докторских студија. Била је члан комисије за одбрану преко 60 дипломских и мастер радова. Од 2004. године као истраживач ангажована је на више научноистраживачких пројеката и до сада је објавила и саопштила преко 50 радова. Као коаутор, написала је два универзитетска уџбеника. Учествовала је у програмима перманентног образовања, била је ментор на програму националне службе за запошљавање, за стручно усавршавање практиканата у Лабораторији за културу ткива Шумарског факултета. Поред тога, више пута је била председник или члан жирија за оцену цветних аранжмана, квалитета садног материјала или уређења штандова учесника на фестивалима цвећа у Пожаревцу и Липолисту. Успешно сарађује са колегама из других научно-истраживачких институција у земљи и иностранству. Члан је Удружењa за пејзажну хортикултуру Србије, УПХС, Америчког удружења за хортикултуру („Аmerican Society for Horticultural Science”). Говори енглески, француски и служи се персијским језиком.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Производња украсних биљака, размножавање угрожених таксона, инвазивне биљке.

Одабрани научни радови

  • Marković M., Grbić M., Đunisijević-Bojović D. (2019): Effects od medium pH and carbohydrate source on the in vitro propagation of the endangered metallophyte Dianthus pinifolius Sibth. et Sm. Propagation of Ornamental Plants, 19(3): 72-84. ISSN 1311-9109
  • Marković M., Grbić M., Đukić M. (2015): primena kulture in vitro u razmnožavanju ugroženih taksona roda Dianthus L., Glasnik Šumarskog fakulteta 111, 83‒98. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/111/06.pdf
  • Мarković, M., Popović, M., Vilotić, D. (2013): Micropropagation of Dianthus deltoides L. through shoot tip and nodal cuttings culture. Archives of Biological Sciences, 65(1): 17‒22. http://archonline.bio.bg.ac.rs/VOL65/SVESKA1/03%20-%20Markovic.pdf
  • 3.Мarković, M., Vilotić, D., Popović, M. (2013): Propagation of Paulownia elongata S. Z. HU by axillary shoots. Propagation of Ornamental Plants 13(2): 73‒77. http://www.journal-pop.org/2013_13_iss2.html
  • Мarković, M., Grbić, M., Djukić, M. (2013): Micropropagation of the Endangered and Decorative Species Dianthus serotinus Waldst. et Kit. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41(2): 1‒8. http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/issue/view/232
  • Markovic, M., Grbic, M., Djukic, M. (2016): Micropropagation of Endangered and Decorative Species Dianthus pinifolius Sibth. et Sm.. Brazilian Archives of Biology and Technology, 59, e16150320. Epub March 22, 2016. https://dx.doi.org/10.1590/1678-4324-2016150320