+

Болести украсних биљака

Шифра предмета: ПА3521
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Декоративна дендрологија, Екофизиологија биљака, Цвећарство

Упознавање са најзначајнијим болестима украсног дрвећа, шибља и цветних врста у расадницима, стакларама, урбаним срединама, парк шумама, природним резерватима и националним парковима – микозама, бактериозама, вирозама и паразитним цветницама. Студенти се упознају са биоекологијом узрочника болести и методама и средствима која се користе у сузбијању болести

Оспособљеност студената за постављање правилне дијагнозе болести и проналажање адекватних мера заштите

Теоријска настава У општем делу студенти се упознају са задатком и значајом патологије украсних биљака као примењене научне дисциплине, дефиницијом болести и њиховом класификацијом, каo и основним појмовима биљне патологије – патогенеза, епифитоције, имунитет и отпорност. Проучавају се карактеристике гљива, као најзначајнијих узрочника биљних болести (морфологија, физиологија, систематика), затим бактерије, вируси и паразитне цветнице, симптоматологија и методе сузбијања фитопатогених организама, карактеристике најважнијих група фунгицида и њихова примена. У посебном делу изучавају се значај, етиологија и сузбијање најзначајнијих микоза, бактериоза и вироза дрвећа – узрочника болести асимилационих органа, болести коре, корена, спроводних судова, трулежи дрвета, трулежи семена, клице и полегања поника, као и болести цветних култура.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Начини детерминације патогена, основни кључеви за микроскопску детерминацију, прављење

сталних микроскопских препарата, методе изолације паразитних организама. Методе откривања и

праћења биљних болести, сакупљања и конзервисања узорака.