+

Цртање

Шифра предмета: ПА1104
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Без услова

Развијање способности и вештина у ликовном обликовању.

Савладавање техника и развијање вештина у обликовању и ликовном представљању простора. Развијање способности процене карактера облика, простора, боје и других ликовних вредности. Примена знања о теорији форме и ликовним вредностима у обликовању и припрема за укључивање у процес пејзажно-архитектонског пројектовања.

Теоријска настава

Цртеж као ликовна представа. Врсте цртежа (скица, студија, аналитички цртеж).

Основни елементи и принципи ликовног обликовања (линија, тачка, површина, волумен, текстура, сенка, композиција, пропорција, перспектива).

Практична настава

Цртање задатих просторних поставки и отворених и затворених простора.

Овладавање техникама перспективног скраћења, низања планова и материјализације у цртежу.

Цртачки материјали и технике.