+

Цвећарство ентеријера

Шифра предмета: ПА4733
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Цвећарство

Теоријска и практична знања у области коришћења саксијских цветних врста и резаног цвећа које се користе за биодекорацију ентеријера. Познавање њихових екофизиолошких и морфолошких карактеристика, основни принципи неге и гајења.

Способност за самосталну примену стечених знања у области биљне декорације ентеријера и производње у заштићеном простору, гајењу и неговању.

Предавања: Увод (историјат, циљ и значај предмета) – Најважније врсте саксијских култура – лисно декоративних, њихове екофизиолошке, биолошке и морфолошке карактеристике, услови гајења и неге, употребна вредност у пејзажној архитектури и хортикултури; Најважније врсте саксијских култура – цветно декоративне, њихове екофизиолошке, и морфолошке карактеристике, услови гајења и неге и употребна вредност у пејзажној архитектури и хортикултури; Најважније врсте луковичастог и гомољастог цвећа. Сукуленте, њихова употреба и гајење. Најважније врсте за производњу резаног цвета у заштићеном простору, начин и услови транспорта, повећавање трајности. Коришћење саксијских цветних култура у различитим условима и типовима ентеријера.

Други облици наставе ДОН: Обухватају све врсте предвиђене програмом предавања а изводе се путем очигледне наставе уз употребу свежег и сувог хербарског материјала и обиласком биљака на терену; Практично упознавање са морфолошким карактеристикама саксијских лисно декоративних култура; цветно декоративних култура; луковичастог и гомољастог цвећа, сукулентних и др. биљака.  Практично упознавање са морфолошким карактеристикама цветних култура за производењу резаног цвета. Упознавање са објектима заштиђеног простора неопходних за примену савремених технологија производње цветних култура. Упознавање са врстама које се користе за биодекорацију ентеријера као и производњу резаног цвећа, њихових екофизиолошких, биолошких и морфолошких карактеристика, основи процеса производње и начина примене и пласмана.