+

Цвећарство

Шифра предмета: ПА2417
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 6
Услов: Хортикултурна ботаника

Упознавање са једногодишњим, двогодишњим и перенским таксонима зељастих украсних биљка  и њихова примена.

Овладавање знањем из области примене цветних култура у различитим категоријама зелених постора.   

Теоријска настава: Цветне културе за сезонске и трајне цветњаке, њихове екофизиолошке, биоеколошке и морфолошке карактеристике, време и начин примене, употребна вредност. Најважније једногодишње и двогодишње украсне биљаке – врсте и култивари; Перене врсте и култивари: захтеви перена према различите еколошким факторима (температури, влази, светлости…) подела перена према висини; боји цветова, времену цветања). Лиснодекоративне перене, папрати, декоративне траве, луковичасте перене, акватичне биљке, руже.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

-Очигледна настава уз употребу свежег и сувог хербарског материјала. Детерминација врста, семинарски радови.

Други облици наставе: теренска настава у производним објектима и у урбаним зеленим посторима.