+

Екофизиологија биљака

Шифра предмета: ПА2313
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Хортикултурна ботаника

Познавање животних функција од најнижег структурног нивоа  до органског система и нивоа заједнице – екосистема као и утицај чинилаца спољашње средине на животне процесе биљака. Разумевање интеракције биљака и еколошких услова као и адаптационих механизама биљака на различите услове животне средине. Знања су неопходна за савладавање уже стручних дисциплина и омогућавају разумевање комплексног утицаја биљака на животну средину.

Стечена знања обезбеђу стручност за послове у области производње садног материјала и цвећа, неге и заштите биљака, представљају теоријску основу за практичне поступке за унапређење квалитета биљака, физиолошку виталност, отпорност на стресне чиниоце и декоративна својства.

Теоријска настава: 1. Повезаност екофизиологије са другим стручним дисциплинама Пејзажне архитектуре. 2. Вода у животним процесима биљака. Усвајање и промет воде у биљци. Одавање воде – транспирација, гутација и сузење. Чиниоци који утичу на водни режим.Антитранспиранти.Ендогени водни режим. Садржај воде у биљкама, дневна и сезонска динамика. Класификација биљака у односу на захтеве према води. Отпорност и адаптације биљака према суши. 2. Светлост као еколошки чинилац. Значај особина светлости, квалитет, интензитет и дужина трајања. Фотосинтеза. Механизам процеса. Пигменти. Екофизиолошке одлике C-3, С-4 и САМ биљака. Продукти фотосинтезе и њихов транспорт и трансформација.Чиниоци који утичу на фотосинтезу, пигменти, угљендиоксид, и др. Фотоинхибиција. Утицај светлости на растење и развиће, фотоморфозе, фитохром систем. Фотопериодизам. Фототропизам и фотонастије. Подела биљака у односу на афинитет према светлости. 3. Ваздух и утицај на процесе у биљци. Аеробно дисање биљака. Чиниоци који утичу на дисање. Отпорност и адаптације биљака на анаеробне услове средине, плављење. Отпорност. Отпорност биљака на аерозагађење. 4. Температура као еколошки чинилац и утицај на животне процесе. Адаптације и отпорност биљака на ниске и високе температуре. 5. Минерални елементи као еколошки чинилац. Значај макро и микроелената у физиолошким процесима биљака. Отпорност на соли, екстремне  pH вредности супстрата и загеђење тешким металима.

  1. Екофизиологија растења и развића, стадијуми. Поларност. Корелације. Периодичност растења и мировања. Биљни хормони као регулатори растења и развића, ауксини, гиберелини, цитокинини, абсцисинска киселина, етилен и др. Алелопатија. Еколошки чиниоци који утичу на растење и развиће. Биолошки часовник. Дужина живота. Старење и угинуће.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Експерименталне вежбе: Утицај водног режима на биљаке: Функције стома, стоматични индекс, плазмолиза, показатељи транспирације, еколошки фактори и транспирација, мерење потенцијала воде у биљци, биљке и водни дефицит. Улога минералних елемената на биљке: квалитативна и квантитативна анализа минералне компоненте, симптоми недостатка и вишка есенцијалних елемената, адаптације биљака на недостатак есенцијалних елемената у земљишту, усвајатање и акумулација тешких метала.

Улога светлости на биљке: Фотосинтетички пигменти: раздвајање фотосинтетичких пигмената, одређивање концентрације фотосинтетичких пигмената и интерпретација података. Показатељи фотосинтезе и дисања Одређивање интензитета дисања. Утицај светлости на растење. Фотоморфогенеза:клијање семена. Светлост и регулација цветања. Екофизиолошке особине корена. Утицај биљних хормона на растење. Утицај соли на растење.