+

Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 1

Шифра предмета: ПА1211
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Нема

Сагледавање свих елемената обликовања простора, упознавање са процесом пејзажноархитектонског пројектовања и припрема за пројектовање различитих објеката пејзажне архитектуре.

Графичким радовима се показује стечена вештина представљања простора, разумевање елемената простора и процеса креирања простора.

Теоријска настава

Увод – Пројектовање као део процеса уређивања простора. Објекти пејзажног пројектовања. Структура простора, физички елементи простора – рељеф, вода, вегетација, зграде, поплочане површине и вртно архитектонски елементи, опрема отворених простора и мобилијар (клупе, жардињере, корпе за отпатке, елементи визуелне комуникације, опрема дечијих игралишта…), осветљење отворених простора.

Функционални елементи у пројектовању пејзажа. Човек и мере (величине) – човек  у простору.

Сценографија простора, обликовни потенцијал – акценат у простору, вишечулни ефекти.

Процес пејзажног пројектовања.

Практична настава: Други облици наставе – студио

У оквиру вежбања, обрађује се техника пејзажног пројектовања: представљање простора у пејзажном пројектовању, графика пејзажног пројектовања.. (цртање планова – симболи, елементи цртежа…), процес обликовања терена, зеленила, мобилијара…, компоновање елемената простора у целину.

Предвиђена је теренска настава.