+

Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 2

Шифра предмета: ПА2312
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 6
Услов: положен предмет: Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 1

Упознавање студената са грађевинским материјалима и пejзaжнoархитектонским конструкцијама.

Стицање основних знања о граћевинским материјалима и пејзажноархитектонским конструкцијама потребним за пројектовање објеката пејзажне архитектуре.

Теоријска настава

Грађевински материјали: грађевински камен, керамички материјали, минерална везива, малтери, бетон, метали, дрво и материјали на бази дрвета, угљоводонична везива, заштитни и изолациони материјали…

Конструктивни елементи: стуб, зид, темељ, … зид од камена, зид од опеке, зид од бетона, … (слог, спојница, везива).

Стазе и платои. Функција. Стазе за пешаке, колско пешачке стазе, бициклистичке стазе, … Конструкција  (постељица, тампон, носећи, везујући  и абајући слој), ивичњаци, риголе. Стазе  од камена, стазе од опеке, стазе од бетонских елемената… (различити слогови). Рампе, степеништа.

Вода, канали, базени, чесме, фонтане, водоскок, ..

Објекти без кровног покривача – пергола, амфитеатар, …

Објекти са кровом – павиљони, помоћни објекти…

Ограде и капије – конструкција, материјали.

Практична настава: Други облици наставе – студио

У оквиру вежбања, обрађују се, кроз различите примере и  материјале, конструктивни елементи, инсталације и сл. (поплочавање – застори, ивичњаци, степенице, потпорни зидови, чесме, фонтане, ограде и капије, перголa …). Предвиђена је теренска настава.