+

Биљана Јовић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 937
Е-маил: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 2 (ново крило)
Консултације: понедељак, 12 часова;

Др Биљана Јовић рођена је у Београду, дипломирани је инжењер шумарства за пејзажну архитектуру, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на научној области која има двојни карактер: научни и уметнички. Стекла je звање магистра (2006. године) и доктора техничких наука (2012. године). Докторску дисертацију под називом: Геометријска едукација на пољу визуелизације и експерименталног дизајна применом виртуелних технологија одбранила je 2012. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Бави се проучавањем геометрије и графике кроз едукацију. Покретач је креативне платформе „Радионица Геометрија” при Шумарском факултету. У свом раду прожима геометрију, графику, нове технологије и интервенције у простору. Усавршавала се на технолошким универзитетима у Аустрији (Беч) и Немачкој (Дрезден). У свом раду обједињује приступ пејзажног архитекте као инжењера и уметнички приступ који у геометријским принципима проналази лепоту и израз. Учесник више међународних пројеката. Коаутор је два пројекта Министарства културе 2015. године. Члан је Српског удружења за геометрију и графику (СУГИГ) и Интернационалног удружења за геометрију и графику (International Society for Geometry and Graphics ‒ ISGG). Члан радих тела и рецензент на интернационалним конференцијама за геометрију и графику BALTGRAF 2013. Рига, Летонија; IСGG 2014. Инсбрук, Аустрија; IСGG 2016. ‒Пекинг, Кина; АFGS 2017 – Tокио, Јапан; IСGG 2018.- Милано, Италија; АFGS 2019. – Кунминг, Кина; IСGG 2020 – Сао Пауло, Бразил; APLIMAT2019 и APLIMAT 2020 -Братислава, Словачка;
АDMC 2017 finalist: http://admc2017.graphicscience.jp/finalist/10_index_detail.html)
Awarded a Cumulus Plus+ grantee– Global Creative linking association- Cumulus Rovaniemi 2019: https://www.cumulusassociation.org/my-cumulus-plus-story-by-biljana-jovic/
Амбасадорка пројекта ЕУ- Worth partnership project ambassador: https://www.worthproject.eu/biljana-jovic-2/

Ужа научна област

Нацртна геометрија и Геометрија архитектонске форме

Област истраживања

Геометрија и графика; нацртна, пројективна и конструктивна геометрија; пејзажноархитектонска графика; визуелизација у пејзажној архитектури; геометријско моделовање; биомиметика; експериментални дизајн; биодизајн.

Одабрани научни радови

 • Jović, B., Čučaković, A., Nestorović, M., (2016): Polyhedron Construction By Using Multimedia Tools In Geometry Education, Proceedings of the 17th International Conference on Geometry and Graphics (ICGG 2016), (pp. 333‒334), ISBN 978-7-5682-2814-5, Beijing, China, August 4‒8, 2016, [M33].
 • Mihailo Grbić , Aleksandar Čučaković, Biljana Jović, Miloš Tripković, Garden cultural heritage spatial functionalities: The case of anamorphosis abscondita at Vaux-le-Vicomte, Journal of Cultural Heritage, Elsevier, Available online 19 September 2015, doi:10.1016/j.culher.2015.08.007 JCH 18 (2016), pp 366‒369 [M22].
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207415001387
 • Nestorović Miodrag, Čučaković Aleksandar, Jović Biljana, Teofilović Nataša. (2014). Geometrical Structure Analysis of Four Beijing Olimpic Buildings. Izgradnja (Construction) (2014), No 11‒12, pp.500‒506, UDK 514.144, ISSN 0350-5421, COBSIS.SR-ID 55831, [M51].
 • Čučaković A., Jović B., Constructive Geometry Education by Contemporary Technologies SAJ_2011_3_ Serbian Architectural Journal, original scientific article, approval date 12.06.2011. UDK BROJEVI 514.18:62 ID BROJ 184977420 p. 164‒183, [M51].
  Jovic,B., Tripkovic,M., Čučaković A., Geometrijska korelacija obrazca kulturnog predela i lista vrstePrunus domestica L., Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 2011, br. 104, str. 29‒40 UDK: 514-7:|911.53+581.45,Originalni naučni rad DOI:10.22989/GSF1104029J, [M51].
 • Biljana Jović, Aleksandar Čučaković, Miloš Tripković: Visual structure analysis of multiplied geometric patterns and abstract geometric compositions, 17th International conference on geometry and graphics, pp 195-197, 4–8 Аugust, 2016, Beijing, China. ISBN 978-7-5682-2814-5
 • Aleksandar Čučaković, Biljana Jović, Mirjana Komnenov: Biomimetic Geometry Approach to Generative Design, Periodica Polytechnica Architecture, Volume Vol. 47, No. 2 (2016), pp. 70-74. paper 10082, DOI: 10.3311/PPar.10082, Creative Commons Attribution. (2016.), https://pp.bme.hu/ar/article/view/10082
 • Aleksandar Čučaković, Biljana Jović, Miloš Tripković: Paper strips driven design – application on doubly curved surfaces FME Transactions (2017) 45, pp251-255 VOL. 45, No 2, 2017 ▪ Belgrade, Serbia, , Beograd
 • Čučaković,A., Jović, B., Tomićević – Dubljević, J., Stojanović, J.: Interpretacija projektantskih rešenja primenom digitalne grafike, Izgradnja 71 (2017) 3-4, str. 87-95, UDK:004.932, Originalni naučni rad, ISSN 0350-5421
 • Aleksandar Čučaković, Biljana Jović, Тhe advantages of using digital 3d animation in geometrical education, SAJ_2017_9_ Serbian Archtectural Journal, polemical article, approval date 10 04 2017.
 • Јовић. Б. Биомиметички принципи у пејзажноархитектонском дизајну, предавање по позиву на Симпозијуму „Пејзажна хортикултура 2018“ са темом: Завод за унапређивање образовања и васпитања признаје Симпозијум као облик сталног стручног усавршавања. Предавање одржано на Шумарском факултету 13.2.2018. Рад штампан у Зборнику радова  петнаестог Симпозијума из области пејзажне хортикултуре – Универзитет у Београду – Шумарски факултет Београд стране од 104 до 114, Издавачи: Удружење за Пејзажну хортикултуру Србије и Универзитет у Београду – Шумарски факултет, ISBN 978-86-916397-5-4, CIP –Каталогизација и пбликација Народна библиотека Србије 635.9(082) 712(082), COBISS.SR-ID 257485580 Штампа: Rival copy d.o.o., Batajnica-Zemun, Тираж 150, Година издавања 2018.
 • Aleksandar A. Čučaković, Dragica D. Obratov- Petković, Biljana S. Jović, Anđela D. Mitić : PARAMETRIC MODELING AS GEOMETRIC TOOL FOR DESIGNING URBAN MODEL OF BIOMORPHIC FORM INSPIRED BY FLOWER OF BELL FLOWER (CAMPANULA PERSICIFOLIA L.) MONGEOMETRIJA 2018, Novi Sad, Serbia, ISBN 978-86-6022-055-6, pp 117-125, The 6th International Conference on Geometry and Graphics, June 6th – 9th 2018, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Publishers: Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG), Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia. COBISS.SR-ID 324344839, CIP – Каталогизација у публикацији Библиотека Матице српске, Нови Сад 514.18(082) 004.92(082)
 • Jovic B. Takashi O. Sato N. Research on an effect of providing user interaction for graphic education, The 18th International Conference on Geometry and Graphics, Milano, Italy, August 3-7, pp 366-368, International Society for Geometry and Graphics, ISBN 97888-6493-044-2, https://www.springer.com/us/book/9783319955872
 • Jovic B. Čučaković A. Tomićević Dubljević J. Mitić A. Examination of the visual experience of biomorphic form materialized in urban design, The 18th International Conference on Geometry and Graphics, Milano, Italy, August 3-7, pp 366-368, International Society for Geometry and Graphics, ISBN 97888-6493-044-2, https://www.springer.com/us/book/9783319955872
 • Čučaković,A., Jović, B., Teofilović, N., Brajković, J.: Implementacija novih medija sa ciljem unapredjenja percepcije i konstrukcije geometrijskih formi u inženjerskoj edukaciji, Izgradnja 72 broj 11-12 (2018), UDK 624+71+72(05) str. 567-575, UDC:004.925.8, Originalni naučni rad, ISSN 0350-5421.
 • Biljana Jović, Daniela Velichova, Milena Cvetić: Golden section: Application in domain of landscape architecture, Slovak Journal for Geometry and Graphics, Volume 15 (2018), No. 30 ISSN 1336-524X, pp 5-18, Slovak Society for Geometry and Graphics, SSGG, www.ssgg.sk
 • Biljana S. Jović, Andjela D. Mitić: INTRODUCTION OF NATURE FORMS THROUGH URBAN DESIGN: BIOMIMETIC METHOD IN THE PROCESS OF DESIGNING CANDELABRA MODEL, Proceedings of 12THASIAN FORUM ON GRAPHIC SCIENCE ©2019 AFGS, 9–12 AUGUST, 2019, KUNMING, CHINA http://afgs2019.cgn.net.cn/