+

Пејзажноархитектонско пројектовање 1

Шифра предмета: ПА3525
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 10
Услов: положени предмети: Пројектовање вртова, Основе урбанизма

Оспособљеност студената за израду пројеката паркова и одређених категорија градских отворених простора (стамбених блокова и установа) у професионалној пракси.

Израђени пројекти који показују стечену вештину пејзажноархитектонског пројектовања. Познавање и разумевање типологије и структуре резличитих категорија градских простора и процеса њиховог пројектовања.

Теоријска настава

Типови отворених простора града. Отворени простори стамбених зона и блокова. Рекреативни простори и дечија игралишта блокова. Отворени простори установа (школске, дечије установе, болнице…). Пословни и индустријски комплекси. Саобраћајнице и заштитно зеленило.

Садржај техничке (пројектне) документације за различите типове пројеката.

Типови паркова. Градски паркови (централни, реонски, паркови сусетства). Специјализовани паркови (меморијални паркови, етнопаркови, забавни паркови…). Ботанички вртови. Зоолошки вртови.

Проблеми обнове паркова: паркови као културно-историјско наслеђе и методе обнове (реконструкција, ревитализација, рестаурација, конзервација, реплике…).

Градски рекреативни простори: спортско-рекреативни центри, шеталишта, кејови. Ванградски рекреативни простори: парк-шуме и излетишта, плаже, бање, хотелски комплекси.

Практична настава: Други облици наставе – студио

Рад у студију на изради пројеката. Студенти раде неколико пројекта уређења отворених простора, пролазећи кроз процес израде пројекта од дефинисања задатка, просторне анализе локације, концептуализације решења, до финализације решења. Израда техничке документације на нивоу главног пројекта.