+

Подизање и неговање травњака

Шифра предмета: ПА3628
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 5
Услов: Без услова

Oспособљавање инжењера да формира различите типове травних површина, али и да успешно негује и одржава све типове травних површина у оптималном квалитетном стању. Алат и механизација потребни за изградњу и неговање травњака су такође обухваћени овим курсом.

Оспособљавање студената да заснују, негују и одржавају све типове травних површина урбаног подручја

еоријска настава Улога и значај травњака. Историјски преглед улоге и значаја травњака. Особине биљака за травњаке. Визуелне карактеристике. Функционалне карактеристике. Погодне врсте трава за подизање травњака сетвом. Биолошке особине погодних врста трава за подизање травњака сетвом. Анатомске особине погодних врста трава за подизање травњака сетвом. Траве и услови станишта. Квалитет и каквоћа семена трава за подизање травњака сетвом. Условни корови травњака и травних површина. Корови травњака и травних површина. Категорије и типови травњака. Операције потребне за формирање травњака. Формирање травњака сетвом, хидросетвом, травним тепихом. Мере неговања и oдржaвaњa травњака. Интензитет неге и одржавања травњака. Алати и механизација. Дренажа, системи дренаже за травњаке. Системи иригације за травњаке.

Практична настава: Вежбе

Упознавање са семенским и биљним материјалом квалитетних врста и корова травњака, обилазак различитих типова зелених површина Србије

Други облици наставе – лабораторијске вежбе