+

Производња садног материјала

Шифра предмета: ПА3526
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 10
Услов: нема

Овладавање основама производње садница украсног дрвећа и жбуња и упознавање са техником и технологијом производње садног материјала.

Стицање знања и вештина који студенту омогућују да ради у производњи садница украсног дрвећа и жбуња, како у процесу размножавања, тако и формирајући различите категорије садница (од брзорастућих жбунова, до дрворедних садница). Познавање различитих метода размножавања (генеративно, резнице, калемљење…) и технологија гајења (класично, контејнеризовано) такође су исход овог предмета.

Теоријска настава Значај и место расадничарства у пејзажној архитектури и хортикултури. Услови за организацију производње садница. Избор станишта за расадник; клима и расадничка производња. Земљиште и орографски услови. Просторна организација расадника. Технички услови; објекти (производни и непроизводни); механизација; ручни алат. Снабдевање расадника водом. Школовање садница дрвећа;школовање садница жбуња. Вађење, класирање, бројање, паковање и складиштење садница. Школовање садница дрвећа и жбуња у судовима. Стандарди. Генеративно размножавање. Методе вегетативног размножавања у расаднику.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Рад у семенској лабораторији, стакленику и расаднику Факултета. Детерминација репродуктивног материјала, семинарски радови.