+

Коришћење ловне фауне

Шифра предмета: Ш3529Б
Студијски програм: Изборни
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов:

Циљ предмета је да студенти стекну општа и стручна знања неопходна за планско и одрживо коришћење ловне фауне као природног ресурса који је само делимично обновљив.

Изучавањем предмета студенти се стручно оспособљавају да непосредно руководе разноврсним пословима и задацима на комплексном коришћењу ловних потенцијала шумских и пољских екосистема.

Теоријска настава Општекорисни ефекти ловног газдовања у обезбеђивању опстанка фауне и очувања природе; Економика производње и гајења дивљачи; Ловачки трофеји; Изложбе ловачких трофеја (припрема и организација); Ловни туризам; Специфичности ловног туризма и законска регулатива; Формирање и презентација ловне понуде; Организација доласка и боравка туриста (ловаца); Основни и пратећи објекти у ловном туризму; Просторно и функционално уређење ловишта; Врсте ловних објеката и њихова изградња; Организација рада и пословања у ловиштима; Трагови и понашање важнијих врста дивљачи; Коришћење ловне фауне и начини ловљења; Поступак са уловљеном дивљачи; Хватање живе дивљачи, припрема за транспорт (паковање), транспорт и здравствена заштита дивљачи у транспорту; Опрема и амбалажа за транспорт дивљачи; Евиденције ловног газдовања; Ловна етика, кодекс ловаца, ловачки обичаји и традиција