+

Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији

Шифра предмета: Ш2322В
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: изборни/III семестар
Број ESPB: 4
Услов: Дендрологија

Циљ предмета Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији је да студенте детаљно упозна са ендемичним и угроженим дрвенастим врстама које од природе расту на простору Србије

Знања стечена на предмету Ендемичне и угрожене  дрвенасте врсте Србије  служе као допуна знањима стеченим из Дендрологије, а послужиће за заштиту ретке у угрожене дендрофлоре у Србији

Теоријска настава

На предавањима (кабинетска настава) проучава се биодиверзитет флоре Србије, степен и сентрrи ендемизmа. Наводе се угрожавајући фактори флористичког диверзитета. Дефинишу се IUCN категорије угрожености врста и врши се њихово разрставање. Наводе се потребне мере заштите биљних врста. Проучавају се појединачне ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у флори Србије, њихова морфологија, хорологија, фенологија, екологија, наводi се степен угрожености и предузете мере заштите.

Практична настава

На вежбама студенти уче да детерминишу ендемичне и угрожене дрвенасте врсте по морфолошким својствима и да их међусобно разликују.