+

Марко Перовић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 801
Е-маил: marko.perovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 122
Консултације: Јесењи семестар: среда 13-14 часова и петак 10-11 часова. Пролећни семестар: уторак 14-15 часова, петак 11-12 часова.

др Марко Перовић је рођен 23.7.1977. у Сомбору, Република Србија. На Одсеку за шумарство, на Универзитету у Београду ‒Шумарском факултету, дипломирао је 2002. године. Магистарски рад је одбранио 2007. године, а докторску дисертацију под називом „Таксономија и утицаји станишта на карактеристике планинског јавора (Acer heldreichii Orph.) у Србији” одбранио је 2014. године, на истом факултету.

У периоду 23.2. ‒ 23.5.2004., као и 26.11. ‒ 22.12.2007. године, боравио је на Институту Johan Heinrich von Thünen у Хамбургу, Немачка, у циљу специјализације. На Georg-Аugust универзитету у Гетингену, Немачка, обавио је специјализацију у периоду 25.7. ‒ 15.10.2010, а у периоду 8.5. ‒ 22.5.2013. је боравио у Институту за биљну генетику у Фиренци, Италија, у оквиру COST међународног научног програма „Biosafety of forest transgenic trees: Improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives”.

Коаутор је универзитетског уџбеника „Дендрологија”, помоћног уџбеника „Практикум из Дендрологије” (2016) и приручника „Приручник за одређивање најзначајнијих аутохтоних храстова” (2012). Досад је објавио 42 научних и стручних радова.

Као члан комисије или ментор учествовао је у изради 77 дипломских и завршних радова, као и 5 мастер радова. Учествовао је у реализацији 10 научноистраживачких пројеката, као и у две COST акције.

Добро говори енглески, немачки и руски језик, а служи се француским.

Ужа научна област

Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Област истраживања

дендрологија, флористика, екологија биљака,  екологија шумских заједница

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

 1. Дендрологија

Одабрани научни радови

 • Цвјетићанин, Р., Перовић, М. (2007): Аутохтона дендрофлора националног парка „Тара“. Зборник радова „Основне еколошке и структурно производне карактеристике типова шума Ђердапа и Таре“. Министарство науке Републике Србије, Шумарски факултет Универзитета у Београду, НП „Ђердап“ и НП „Тара“. Стр. 153.-162.
 • Perović, M, Cvjetićanin, R. (2009): Ecological and floristic characteristics of the new subassociation Aceri heldreichii–Fagetum subass. carpinetosum betuli on mt. Rudnik. Glasnik Šumarskog fakulteta 100. Beograd. Str. 179-190
 • Perovic, M, Prinz, K, Finkeldey, R, Cvjeticanin, R. (2012): Genetic variation of greek maple (Acer heldreichii Orph.) populations in the western balkan region. Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 11-12/2012. J.D. Sauerländer’s Verlag. Bad Orb. Стр. 248-255.
 • Цвјетићанин, Р, Кошанин, О, Перовић, М, Новаковић-Вуковић, М. (2014): Флористичке и едафске карактеристике шуме китњака и вреса (Calluno–Quercetum petraeae Schlüter 1959) на подручју Малог Зворника. Шумарство 3-4/2014. Београд. Стр. 63-73
 • Новаковић-Вуковић, М, Перовић, М. (2014): Упоредна анализа флористичког састава шуме сладуна и цера и вештачки подигнуте састојине црног бора у Липовици код Београда. Шумарство 3-4/2014. Београд. Стр. 75-89
 • Перовић, М., Цвјетићанин, Р. (2015): Северноамеричке врсте у шумским културама и плантажама у Србији. Шумарство 3/2015. Београд. Стр. 75-88
 • Gazdić, M, Pejović, S, Gazdić, J, Perović, M, Caković, D. (2016): Floristic composition and ecologycal analysis of the mixed forests (beech, fir, spruce) in the management unit Bjelasica (Bjelasica Mt, Montenegro). Agriculture & Forestry. Vol. 62, 3. Podgorica. Str. 207-221
 • Batos, B., Miljković, D., Perović, M., Orlović, S. (2017): Morphological variability of Quercus robur L. leaf in Serbia. Genetika, Vol. 49, No 2; Str. 529-541
 • Поповић, А., Перовић, М. (2019): Ново налазиште мунике (Pinus heldreichii Christ) у Србији на локалитету „Ђерекарски Омар“ у околини Тутина. Шумарство 3-4. Стр 131-141
 • Kosanin, O., Perovic, M., Knezevic, M., Cvjeticanin, R., Ljubicic, J. (2021). Forest sites mapping in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin. Volume 30- No. 07/2021, 8244-8251