+

Гајење шума посебне намене

Шифра предмета: Ш4739В
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB:
Услов:

Упознавање студената са врстом и категоризацијом шума посебне намене, значајем ових шума, заступљеношћу у Србији и законском регулативом у вези с тим, са природним процесима који се одвијају у семиприродним шумама, са  потребом заштите биолошке разноврснoсти.

Оспособљавање за дефинисања стања, карактеристика, узгојних потреба, примену  метода обнове и неге шума посебне намене по приципима природи блиског гајења шума, и за извођење ових мера, с циљем повећања стабилности и трајности.

Теоријска настава:

Шуме посебне намене – дефинисање, врсте, значај, законска регулатива, категоризација ових шума. Савремена потреба и тренд стављања природних шумских екосистема под одређени вид и облик заштите. Функцијски приступ одређивања намене шуме, ограничења при газдовању шумама посебне намене и неопходност стварања функционалног типа шуме. Основне напомене о обнављању и нези шума приоритетне производне функције. Узгојне потребе и мере у шумама посебне намене – специфичности, карактеристике и принцип активне заштите. Гајење заштитно-мелиоративних шума: шума у екстремно неповољним условима станишта, у екстремно неповољним климатским условима, на горњој граници шумске вегетације – субалпијских шумских  екосистема), ограничавајући чиниоци за развој шуме; гајење шума са приритетном заштитном улогом. Гајење шума посебног значаја: шума у националним парковима и у осталим заштићеним природним добрима; шума са приоритетном социјалном функцијом – излетиничких, рекреационих и парк шума, приградских (урбаних) шума, шума у околини бања и природних лечилишта; шума у ловиштима и одгајалиштима дивљачи; шума у имисионим областима; гајење семенских састојина, наменских култура и засада; гајење шума са функцијом научних истраживања и школским огледним центрима.

Практична настава: