+

Mаркетинг шумских производа

Шифра предмета: Ш4844В
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов:

Циљ предмета је да разграничи појмове и односе у сфери маркетинга дрвних и недрвних шумских производа како би се омогућило успешно планирање и спровођење активности везаних за пласман тих производа на тржишту кроз добро осмишљен и вођен маркетинг. Овим ће се допринети располагању знањима која омогућавају да се успешно решавају задаци и проблеми из области маркетинга у области шумарства, односно да се на тржишту на најбољи начин пласира производни програм. Неке од јединица које ће бити изучаване у оквиру предмета су: Појам и функције маркетинга, 4П маркетинг, Маркетинг активности, Маркетинг шумских производа. Посебна анализа оријентације производња-пласман, купац-маркетинг, кроз практичне примере из трговине шумским производима. Кроз информационе технологије и е-пословање упознавање студената са савременим принципима и техникама маркетинга применљивим у свету. Посебна пажња се посвећује методама и техникама истраживања маркетинга (бенчмаркинг и сл.). Тржиште кроз дефинисање циљног тржишта, диференцирање, позиционирање и сл. Маретинг производа шумарства се појављује као потреба савременог пласмана шумских производа кроз појам брендирања, сертификацију и њену маркетиншку функцију у шумарству (појам сертификата, сертификацију шума и НДШП).