+

Оплемењивање биљака

Шифра предмета: Ш2422А
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: одслушан предмет Шумарска генетика

Савладавање принципа, метода и техника оплемењивања биљака у комбинацији са теоријским знањем из генетике.

Познавање принципа, метода и техника стварања нових културних биљака.

Теоријска настава 1.Увод: дефиниција, историјат, основне етапе у развоју оплемењивања биљака, мултидисциплинарност оплемењивања, значај, задаци и циљеви оплемењивања биљака (2); 2. Полазни материјал: диверзитет, флористичке области; систематика као основа за избор полазног материјала, извори генетичке варијабилности полазног материјала, варијабилност, интродукција; размножавање полазног материјала (6); 3.Начини оплемењивања биљака; критеријум за издвајање плус стабала; поступак при издвајању плус стабала; хибридизација; хетерозис; индуковане мутације; калемљење, култура ткива и ћелија; фузија протопласта; генетички инжењеринг (14); 4. Квантитативна и квалитативна својства (4); 5. Примена генетичких маркера у оплемењивању биљака: класификација генетичких маркера; карактеристике и врсте молекуларних маркера; принцип електрофорезе; PCR; употреба генетских маркера у оплемењивању (4).

Практична настава: Начини оплемењивања биљака: Индивидуална селекција – практичне вежбе на терену; Утврђивање квалитета полена – практичне вежбе; Утврђивање хетеротичног ефекта – практичне вежбе; Аутовегетативно размножавање – упознавање са конкретним примерима у стаклари на на окућници Шумарског факултета; Хетеровегетативно размножавање-калемљење одвојеном гранчицом–практично увежбавање метода калемљења; Хетеровегетативно размножавање-калемљење пупољком–практично увежбавање метода калемљења (12); 4. Квантитативна и квалитативна својства: Анализа квантитативних својстава – сакупљање материјала и израда елаборате (6); Примена генетичких маркера у оплемењивању биљака: Утврђивање генетичке дистанце између анализираних генотипова применом молекуларних маркера – практичне вежбе (2).