+

Oснове гајења низијских шума

Шифра предмета: Ш4740А
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов: Одслушан испит из предмета: Екологије гајења шума и Гајење шума 1

Упознавање слушалаца (студената) са основама гајења низијских шумских екосистема, њиховом распрострањеношћу у прошлости и данас у Србији, степену вегетацијске, еколошке и морфолошке проучености; структуром и морфологијом састојина; доминантним утицајима којима су изложени, начином газдовања и применом појединих метода обнове и неге састојина.

Оспособљеност (студената) слушалаца за примену основних метода обнове и неге у састојинама низијских шумских екосистема у Србији.

Теоријска настава:

Обрађују се основни појмови: низијска шума – плавна шума – ритска шума, анализира се распрострањеност низијских – плавних – ритских шума у Србији, приказује се геоморфологија низијског и алувијалног подручја, анализирају се флувијални процеси и дају основне информације о земљишту, вегетацији и клими шумских станишта, анализира се значај низијских шума на околну средину, историјски развој и однос човека, анализирају се главни фактори који утичу на њихово стање данас, обрађује се екологија главних врста дрвећа у низијским  шумама и даје преглед њихове заступљености у оквиру систематизованих делова-фитоценоза, према постојећим класификационим системима, анализира се морфологија и структура састојина у комплексима низијских шума, обрађују се основне методе природне обнове и неге у карактеристичним типовима низијских шума.

Практична настава:

У моделним састојинама и на трајним огледним површинама студенти се упознају са ефектима савремених приступа у процесу обнављања и неговања састојина у карактеристичним типовима низијских шума. Израђује се семинарски рад из проблематике гајења низијских шума.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе