+

Предузетништво и мала и средња предузећа у шумарству

Шифра предмета: Ш4844А
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов:

Да омогући стицање знања о предузетништву и предузетничком пословању у шумарству;  Основним карактеристикама и значају малих и средњих предузећа (МСП), посебно у сектору шумарства; Стратешким, законодавним и иснтитуционалним оквирима, који утичу на пословање МСП у шумарству; Програмима, мерама и активностима које се односе на формирање и управљање МСП; Примени и презентовању бизнис планова; Облицима повезивања МСП и Мерама подршке развоју МСП.

Стечена знања ће омогућити студентима развијање предузетничких идеја и успешно решавање проблема из области предузетничког пословања у оквиру шумарске струке. Студенти ће бити оспособљени за дефинисање и развој предузетничких идеја, припрему документације за израду „бизнис планова“ и израду плана организације и управљања (део структуре „бизнис плана“), као и за примену знања у организовању и вођењу малог бизниса.

Теоријска настава: Предузетништво (појам и развој); Предузетник (појам, карактеристике, улоге); Предузетничко пословање у шумарству (интересне групе, визија предузећа, пословни циљеви предузећа, формулисање циљева); МСП (историјски аспект, место и улога у европској и домаћој привреди, облици организације, појам, значај и карактеристике МСП у шумарству); Стратешки, законодавни и институционални оквири МСП; Оснивање МСП (започињање сопственог бизниса у шумарству); Менаџмент МСП (планирање, организовање, руковођење и контролинг); Бизнис план (појам, сврха и примена, структурa документације неопходнe за покретање пословања); Организовање МСП (пословна удружења  и кластери), Подршка развоју МСП.

Практична настава: Анализа случајева из праксе – примери најбоље праксе из земље и иностранства, Оснивање предузећа у шумарству – групни рад уз менторство наставника и сарадника, и Израда плана организације и управљања (интегрални део структуре „бизнис плана“) – групни рад уз менторство наставника и сарадника.