+

Продукција и прираст биомасе брзорастућих шума и шумских плантажа

Шифра предмета: Ш4844Б
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов:

Овладавање теоријским и практичним знањима о нивоу продукције и прирасту биомасе брзорастућих шума и шумских плантажа. Усвајајући низ информација о продукцији и прирасту биомасе и њиховој зависности од дејства бројних фактора, студенти стичу знања која им, поред сталих, омогућавају да иновирају и унапреде постојеће начине газдовања шумама, шумским плантажама и шумским екосистемима и тиме у значајној мери допринесу ублажавању ефеката климастких промена и одрживом развоју потенцијала Републике Србије.

Оспособљеност за рад у пракси на пословима производње дендромасе и биомасе, која се огледа кроз способност самосталног и адекватног закључивања о прoдукциoнимм циљeвимa и у склaду сa тим o могућем нивоу продукције, oптимaлнoj густини сaдњe и оптималном временском оквиру (дужини продукционог циклуса).  На тај начин студенти се оспособљавају да, приликом планирања и одлучивања о коришћењу брзорастућих шумских објеката,  доносе валидне одлуке на различитим нивоима одлучивања.

Теоријска настава : Шумска биомаса и елементи који је чине, Историјски приказ истраживања продукције и прираста биомасе шумских стабала, шумских састојина и шумских плантажа у Србији и Свету, Значај утврђивања нивоа продукције и прираста биомасе за модерно шумарство, екологију и одрживи развој Србије, Методе изучавања и рада, Изучавање различитих фактора који опредељују ниво продукције и прираста биомасе брзорастућих шума и шумских плантажа, Утврђивање карактеритика прираста биомасе стабала, састојина и плантажа и дефинисање oптимaлнe густинe сaдњe и потребне дужине продукционог циклуса – опходње у циљу постизања максималних ефеката газдовања брзорастућим објектима.

Практична настава: Обухвата рад на терену, лабораторијски рад и обраду задатака везаних за утврђивање законитости и квантификовање прираста биомасе шумских стабала, шумских састојина и шумских плантажа у зависности од врсте дрвећа, густине садње и бонитета станишта.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе