+

Социологија

Шифра предмета: Ш1106А
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

др Сретен М. Јелић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 3
Услов:

да се студентима пруже потребна основна знања из области социологије и друштвених наука.

Располагање одговарајућим општим знањима, која ће им омогућити да лакше усвоје наставно градиво у наредним годинама студија (пре свега из области економике шумарства, трговине и маркетинга, шумарске политике и организације и пословања у шумарству), као и да буду у стању да се снађу у друштвеним односима производње и промета роба и услуга..

Појам науке и задаци социологије (настанак и развој науке у савременом друштву, појам, предмет и тешкоће дефинисања социологије, социологија и друге друштвене науке и посебне социологије), Социолошке теорије и правци (механицистичке, биологистичке, психологистичке и формално-социолошке теорије, функционализам, структурализам, марксистичка теорија и нова социологија), Друштво и друштвене појаве (настанак људског друштва, однос природе и друштва, социолошки појам човека, однос друштва и појединца и друштвене појаве, рад као централна друштвена категорија, подела рада, отуђење и разотуђење рада, рад и доколица, технологија као начин креативног преображаја света, хумана и нехумана технологија, индустријализација и њене последице) и Социјална екологија (социјална екологија, социо-економски системи, еколошка свест и понашање и усклађивање еколошких и економских интереса).

Практична настава: /

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: /